Lær mer om Kiwanis

Hva er Kiwanis og hva gjør Kiwanis?

Dette sammendraget som Helge Bagøien, Kiwanis Club  Oslo har laget gir deg et godt bilde av ideen og aktivitene.

 

Om Kiwanis.
Kiwanis er en internasjonal serviceorganisasjon av frivillige som aktivt arbeider for ressurssvake, og da spesielt barn og unge. Kiwanis er et indiansk uttrykk som kan oversettes til/betyr «å realisere seg selv». Organisasjonen ble stiftet 21. januar 1915 i Detroit, Michigan, USA av Allen Browne. Den ble opprinnelig dannet for å fremme utveksling av forretninger og forretningsideer blant medlemmene. Imidler-tid begynte medlemmer å dele ut julekurver til de fattige. Det oppsto da en intens debatt mellom de som støttet service til lokalsamfunnet og de som var mest opptatt av det forretningsmessige samarbeidet. De som var positive til den humanitære ideen, vant debatten i 1919. Konsekvensen av det var at Browne ble kjøpt ut for 17500 dollar, og Kiwanis omgjort til fullt og helt en humanitær organisasjon. Den ble for alvor en internasjonal organisasjon i begynnelsen på 60-tallet. Bl.a. ble de første klubbene i Europa dannet da med første klubb KC Wien i 1963. Første klubb i Norden var KC Oslo i 1964. Kiwanis åpnet for kvinnelig medlemskap i 1987. KC Byrgin var blant de første kvinneklubbene i Norden (1988). Skien først. I dag har Kiwanis ca.  600 000 medlemmer – barn, ungdom, kvinner og menn i mer enn 80 land og områder og i mer enn 15 000 klubber for forskjellige grupper.

Selve kiwanisideen er å fremme service, vennskap og forståelse blant mennesker i lokalsamfunnet og generelt over hele verden og være tilstede for noen som trenger det – særlig barn, slik at de skal få best mulige oppvekst- og livsvilkår, og derigjennom en best mulig start i livet.

Kiwanis motto
er ”Serving the children of the world”, på norsk: ”Barn først og fremst”.

Kiwanis motto tilsier at tiltak rettet mot barn og ungdom skal ha høyeste prioritet, men i lokalsamfunnene støttes også andre grupper som har behov så som funksjonshemmede og eldre, jf. KIDNs strategiplan.

Kiwanis verdigrunnlag
er uttrykt i 6 grunnregler

Regel nr 1 – Prioritere menneskelige og indre livsverdier foran materielle goder.

Regel nr 2 – Oppmuntre til å leve etter Den Gylne Regel: ”Gjør mot andre det du vil at andre skal gjøre mot deg”.

Regel nr 3 – Arbeide for høy sosial, yrkesmessig og forretningsmessig etikk”.  

Regel nr 4 – Bidra til å utvikle et samfunnsansvar basert på omtanke og hjelpsomhet.

Regel nr 5 – Bidra til å skape varige vennskap og bygge opp et bedre samfunn for alle.

Regel nr 6 – Bidra til å skape og bevare en sunn offentlig opinion som leder til økt samfunnsansvar og rettferdighet.


Som en liten digresjon og et apropos – det er laget en egen KIwanissang og melodi. Den finnes på KIDNs hjemmeside på nettet.

Oppbyggingen av Kiwanis
Organisasjonen Kiwanis er bygd opp hierarkisk med KI på topp. KI er inndelt i 7 regioner. Hver region (hos oss KIEF) er igjen inndelt i distrikter (9 i Europa). Vårt distrikt er KIDN (Norge, Sverige og Danmark). KI ledes av en president, valgt for ett år av årsforsamlingen, og et styre (the Board of Trustees) på i alt 20 personer som består av presidentskapet og en kasserer samt 15 vanlige valgte styremedlemmer.

KIs hovedkvarter er i Indianapolis i USA. Staben i hovedkvarteret består av ca. 115 personer og er ledet av en Administrerende direktør (Executive Director). Årsforsam-lingen har møte en gang i året under KIs årlige konvent – Verdenskonventet. Arrangementssted skifter for hvert år.

Kiwanis International sitt mål:
«Barn først og fremst».

KIs «aktiviteter/prosjekter»:
Godkjenne lover. Foreta lovfortolkninger. Godkjenne nye klubber. Overordnet internasjonal kontakt. Overordnede mål og planer. Felles internasjonale prosjekt (jod-prosjektet ca. 800 mill. kr og stivkrampevaksine – ca. 800 mill. kr). Rådgivning til regionene og distriktene.

Kiwanisklubbene i Europa er medlemmer av den europeiske føderasjonen (KI-EF). Den har sitt hovedkvarter i Gent i Belgia (europeisk servicesenter). Guvernørene for de 9 europeiske distrikt inngår i KIEFs styre og deltar jevnlig i møter der.

KIEF støtter og bygger opp under samarbeid i Europa ved å omtale og vise Kiwanis-prosjekt og -arbeid fra de ulike distrikt på Europakonvent. Hjelper og støtter distriktene i deres virksomhet. Informerer innbyggere i Europa om kiwanisarbeid og -prosjekter her og i andre deler av verden. Arbeider for økt interklubbsamarbeid innen Europa. Arbeider med å rekruttere ungdom til Kiwanis. Egen vekstkomite i KIEF. Sørger for kontinuitet i Føderasjonen gjennom strategiplan.

 

Kiwanis International District Norden (KIDN)
kan regne sitt opphav tilbake til 10. januar 1964 ved stiftelsen av den første Kiwanisklubb i Norden: Kiwanis Club Oslo. Distriktet ble formelt opprettet på konventet i Zürich i 1968 ved etableringen av Skandinavisk Distrikt, men fikk først navnet District Norden i 1969 ved Europakon-ventet på Island det året.

KIDN omfatter i dag landene Danmark, Norge og Sverige. Antall klubber har de siste 25 år vist en nedadgående tendens og er nå 59. 0 i Danmark, 3 i Sverige og 56 i Norge. Klubbene i Sverige er i Karlstad, Karlskoga og Kristinehamn. I Norge er det klubber i et område fra de indre deler av Østlandet; via Oslofjordområdet og Sørlandet oppover Vestlandet til Bergensområdet, samt 1 klubb i Trondheim.

Medlemstallet var på topp i årene 1988 – 1993 med ca. 2200 medlemmer. Siden har det vist en nesten kontinuerlig nedadgående tendens i likhet med klubbantallet og er pr. i dag på ca 1140. Gjennomsnittsalderen er forholdsvis høy (i slutten av 60-årene). Distriktet har ingen egne klubber for barn eller ungdom.

I KIDNs strategiplan
er det bl.a. følgende visjon: Gjøre verden til en bedre plass for barn å trives i.

«erklæring»:
Kiwanis er en internasjonal, humanitær organisasjon av frivillige, som aktivt arbeider for barn, unge og andre aktuelle grupper, som f.eks. eldre og funksjonshemmede.

interne motto er: «Vi bygger».

mål: Arbeide med humanitære aktiviteter, fortrinnsvis rettet mot barn og unge.

Guvernørens motto for 2017-2018:
Sammen er vi sterke.

Guvernørens mål 2017-2018:
1 ny klubb i Norge, 2 nye i Sverige og 1 i Danmark.

Distriktets oppgaver/aktiviteter/prosjekt:
Distriktets formål skal først og fremst være å hjelpe Kiwanisklubbene og Kiwanis International å fremme mål, prinsipper, rutiner og de strategiske mål i Kiwanis, og spesielt å samarbeide med Kiwanis International i å: Bygge nye klubber og styrke de eksisterende klubber; levere utdanningstilbud til klubbene, støtte opp om evt. barne- og ungdomsprogrammer, og herunder støtte opp under globale kampanjer for barneprogrammer. Distriktet skal også fremme klubbene i distriktet sine interesser overfor Kiwanis International. Distriktet har 5 felles humanitære prosjekter: Kiwanisdukken (organisasjonens signaturprosjekt), Kiwanismodellen, sommerleirer for Burn Camp og Mental Helse Ungdom samt Albaniahjelpen.

Divisjonene:
«Administrativ enhet» mellom distriktet og klubbene i den enkelte divisjon. 10 divisjoner i KIDN. Divisjonene ledes av en viseguvernør (VG) som velges av klubbene i divisjonsmøte. VG er koordinator mellom KIDN og klubbene. Er styremedlem i KIDN og får tilsendt sakene til alle styremøtene og behandler disse i divisjonsmøte. Viderefører klubbenes mening og vedtak til KIDNs styremøter og årsmøte. Rådgiver for klubbene. Bidrar til å øke samarbeidet og kommunikasjonen internt i divisjonene gjennom fellesarrangement for/mellom klubbene som å la divisjonsmøter sirkulere mellom de enkelte klubbene, interklubbmøter, sosiale sammenkomster og felles klubbprosjekt (i Viken: F.eks. juletrefesten i Bærum).

Klubbene:
Klubbene er selvstendige (autonome), men gjennom sitt medlemskap i KI er de forpliktet til å følge de lover og regler som er fastsatt der.

Klubbene i Kiwanis arbeider for at de vi søker å hjelpe, skal få det bedre og i størst mulig grad ha en meningsfylt tilværelse. Klubbene arbeider fortrinnsvis i det enkelte lokalsamfunn, men er også engasjert både nasjonalt og internasjonalt. Kiwanis har prioritert innsatsen slik: Hjelp til barn, ungdom og funksjonshemmede. Samarbeid og assistanse til eldre som er alene eller ved syke-/aldershjem. Hjelp til spesielt trengende grupper nasjonalt og internasjonalt. Oppmuntre til internasjonal forståelse og samarbeid.


Prosjekter:
Kiwanisdukken tilbys gratis til sykehus, legesentra, ambulanser og helsestasjoner for å forberede barn på medisinsk besøk eller operasjon. Den har til hensikt å få barnet til å forstå hvilken behandling som skal utføres. ”Barnets beste venn.” Kiwanisdukken er laget av miljøvennlig materiale.

Kiwanismodellen Et tilbud til barn som bor i familier med trange kår, og som har manglende muligheter til å delta på lik linje med de fleste andre barn.

I tillegg mange forskjellige typer prosjekt – KC Oslo har Torshovkorpset, jazzkvelder på Schafteløkka for beboere på Frogner, hyggekvelder på Madserudhjemmet for beboerne der (jazzkvelder, sang- og musikkvelder). Andre arrangerer idrettsdager, båtturer, grillfester, lesing med bestefar, aktiviteter på Kiwanis ferie- og fritidssenter på Heistadmoen. osv.

Klubbene yter dessuten årlige bidrag til følgende to «KIDN-prosjekt»: Burn Camp: Sommerleir i Norge for brannskadde barn. Hensikt og formål med leiren er å vise hver enkelt deltaker at han/hun er unik og verdifull som menneske og at alle har noe positivt å tilby, tross sitt handikap. Mental Helse Ungdom: Sommerleir i Norge for barn og ungdom med psykiske problem.

I tillegg har klubbene gitt økonomisk bidrag til fellesprosjektet i KIDN: Kiwanis Albaniahjelpen. Etter vedtak på Årsmøtet til KIDN i 2016 vil Kiwanis Albaniahjelpen foreta en styrt avvikling av sitt engasjement i Albania våren 2018 med sluttrapport til Årsmøtet 8. september 2018.

Klubbene og KIDNs humanitærkomite deler årlig ut 1500 – 3000 Kiwanisdukker (vært oppe i ca. 7000), og klubbene yter ca. 5 – 7 mill. kr årlig i humanitær støtte. 

Klubbene betaler nasjonal og internasjonal kontingent på ca. 1000 kr pr. medlem pr. år.

Klubbene har mange forskjellige inntektsarrangement og -opplegg: Vaffelsalg, søppelplukking, loppemarked, bingo, grasrotandelen, støttemedlemskap, utlodninger osv.

 

Helge Bagøien 22.02.2018